Strategia podatkowa

Spółka CITRONEX I sp. z o.o. (zwana dalej również: „Spółką”) sporządziła oraz podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.

Spółka CITRONEX I sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 64, 59-900 Zgorzelec, NIP 6150024146, REGON 230069410 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod numerem KRS 0000066651, kapitał zakładowy 12 500 000,00 zł.

Wiodącymi kierunkami działalności gospodarczej Spółki w 2020 r. były: działalność w zakresie handlu owocami, głównie towarami z zagranicy, stacje paliw, a także markety oraz świadczenie usług myjni samochodowych

Spółka jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży TSL, dynamicznie rozwija sieć stacji paliw pod marką Dyskont Paliwowy oraz największą w Polsce sieć myjni samochodów ciężarowych. Jej ofertę skierowaną do podróżnych uzupełniają hotele oraz restauracje usytuowane w sąsiedztwie kluczowych szlaków komunikacyjnych. Największym sukcesem Spółki jest rozwój dystrybucji bananów pod marką Yellow, które codziennie dostarcza do największych dojrzewalni w Europie do operatorów sieciowych na rynku polskim oraz europejskim.

Niniejsza informacja została sporządzona z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności, jednak nie obejmuje ona informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową oraz procesu produkcyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Spółka informuje, że w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:

 • 1. Realizowała procesy oraz procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie.
  • w celu wykonania obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa Spółka stosowała wdrożone procedury i procesy, dbając również o dostarczenie odpowiednich zasobów i narzędzi dla osiągnięcia tego celu,
  • zasady rozliczeń podatkowych ustanowione zostały z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz obszarów odpowiedzialności powierzonej osobom uczestniczącym w procesie rozliczeń podatkowych,
  • dla zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych w Spółce stosowano ustalone mechanizmy oraz procesy ukierunkowane na zapewnienie prawidłowości prowadzonych rozliczeń podatkowych, w szczególności zebranie dokumentów na podstawie, których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, obliczenie tej podstawy, zadeklarowanie w prawidłowej wysokości oraz zapłata podatku.

W zakresie, który ze swej istoty nie może zostać objęty regulacjami pisemnymi, Spółka zapewnia i stosuje adekwatne procesy, które mają na celu prawidłowe wykonanie obowiązków prawa podatkowego.

2. Nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarł umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (zwanej dalej „op”);

3. Terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy:

Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania dla prawidłowego oraz terminowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności rozliczenia podatkowe są wyliczane na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz regulowane w terminach wynikających z przepisów prawa.

 • Spółka CITRONEX I sp. z o.o. w roku podatkowym 2020 realizowała obowiązki podatkowe z tytułu następujących podatków:
  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • Podatek u źródła (WHT),
  • Podatek od towarów i usług (VAT),
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - płatnik,
  • Podatek od nieruchomości,
  • Podatek akcyzowy,
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

4. Nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86 § 1 pkt 10 op, z uwagi na brak rozpoznania schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg;

5. Realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą o CIT”), których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej;

Suma bilansowa aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 612 569 157,91 zł. W związku z tym Spółka zobowiązana jest wskazać transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 30 628 457,90 zł

Wartość transakcji ogółem z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów sprawozdania za 2020 r

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała lub kontynuowała transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza wskazany próg. Transakcje te po stronie przychodowej obejmowały w szczególności sprzedaż towarów, usług oraz udzielone pożyczki, po stronie kosztowej obejmowały w szczególności otrzymane pożyczki oraz udzielone poręczenia/gwarancje.

6. W zakresie planowania lub podejmowania działań restrukturyzacyjnych, które podyktowane były celami ekonomicznymi oraz potrzebami produkcyjnymi, niemniej jednak mogą one mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Działania te nie stanowiły jednak restrukturyzacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ani przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podejmowane działania restrukturyzacyjne

W dniu 01.06.2021 r. został wpisany w KRS podział Spółki, co było wyrazem działań restrukturyzacyjnych podjętych w 2020 r. Z działalności został wyodrębniony i przeniesiony na inną spółkę Pion MOP obejmujący działalność stacji paliw, myjni, marketów, restauracji oraz hotelu. Podział ten spowodował zmniejszenie posiadanego przez Spółkę majątku oraz zmniejszenie przychodów, co jednak nie miało większego wpływu na sytuację finansową Spółki.

Planowane działania restrukturyzacyjne

W 2020 r. Spółka nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych.

7. Nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 op;

8. Nie złożyła wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b op:

9. Nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685);

10. Nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722);

11. Podejmowała działania w zakresie zarządzania ryzkiem podatkowym;

Przepisy prawa podatkowego podlegają nieustannym zmianom, a ich prawidłowa wykładnia niejednokrotnie wymaga specjalistycznej wiedzy. Konieczność dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego niesie za sobą określone ryzyko podatkowe.

Strategia Spółki jest ukierunkowana na jak najmniejszy „apetyt” na podejmowanie ryzyka podatkowego oraz ryzyka sporu z organami. Ewentualne skutki podatkowe wynikające z danego zdarzenia gospodarczego, które stwarza wątpliwości lub generuje ryzyko podatkowe jest na bieżąco analizowane i ograniczane przy wykorzystaniu stosownych narzędzi.

W tym celu Spółka korzysta m.in. z usług doradztwa podatkowego. Wątpliwości w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego są konsultowane z doradcą podatkowym.

12. Nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 op.


Do Pobrania: Strategia podatkowa za rok podatkowy 2020.

Spółka CITRONEX I sp. z o.o. (zwana dalej również: „Spółką”) sporządziła oraz podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021.

Spółka CITRONEX I sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 64, 59-900 Zgorzelec, NIP 6150024146, REGON 230069410 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod numerem KRS 0000066651, kapitał zakładowy 12 500 000,00 zł.

Największym sukcesem Spółki jest rozwój dystrybucji bananów pod marką Yellow, które codziennie dostarcza do największych dojrzewalni w Europie do operatorów sieciowych na rynku polskim oraz europejskim.

Niniejsza informacja została sporządzona z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności, jednak nie obejmuje ona informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową oraz procesu produkcyjnego.

Niniejsza informacja została sporządzona z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez Spółkę działalności, jednak nie obejmuje ona informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową oraz procesu produkcyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Spółka informuje, że w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:

 • Realizowała procesy oraz procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie.
  • w celu wykonania obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa Spółka stosowała wdrożone procedury i procesy, dbając również o dostarczenie odpowiednich zasobów i narzędzi dla osiągnięcia tego celu,
  • zasady rozliczeń podatkowych ustanowione zostały z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz obszarów odpowiedzialności powierzonej osobom uczestniczącym w procesie rozliczeń podatkowych,
  • dla zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych w Spółce stosowano ustalone mechanizmy oraz procesy ukierunkowane na zapewnienie prawidłowości prowadzonych rozliczeń podatkowych, w szczególności zebranie dokumentów na podstawie, których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania, obliczenie tej podstawy, zadeklarowanie w prawidłowej wysokości oraz zapłata podatku.

W zakresie, który ze swej istoty nie może zostać objęty regulacjami pisemnymi, Spółka zapewnia i stosuje adekwatne procesy, które mają na celu prawidłowe wykonanie obowiązków prawa podatkowego.

2. Nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarł umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (zwanej dalej „op”);

3. Realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy:

Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania dla prawidłowego oraz terminowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności rozliczenia podatkowe są wyliczane na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz regulowane w terminach wynikających z przepisów prawa.

 • Spółka CITRONEX I sp. z o.o. w roku podatkowym 2021 realizowała obowiązki podatkowe z tytułu następujących podatków:
  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • Podatek u źródła (WHT),
  • Podatek od towarów i usług (VAT),
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - płatnik,
  • Podatek od nieruchomości,
  • Podatek akcyzowy,
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

4. Nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86 § 1 pkt 10 op, z uwagi na brak rozpoznania schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg;

5. Realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1406 z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą o CIT”), których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Suma bilansowa aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 531.953.382,60 zł. W związku z tym Spółka zobowiązana jest wskazać transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 26.597.669,13 zł.

Wartość transakcji ogółem z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów sprawozdania za 2021 r.

W braku regulacji odsyłających do przepisów o cenach transferowych, przy ustalaniu przekroczenia limitu kwotowego ogółem dla ww. transakcji Spółka kierowała się wytycznymi Ministerstwa Finansów przedstawionymi w komunikacie z 15 grudnia 2021 r.1 W związku z tym, przedstawione transakcje przekraczają ww. limit łącznie, przy czym nie wszystkie z nich będą przekraczały samoistnie ww. limit.

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała lub kontynuowała transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza wskazany próg. Wśród podmiotów powiązanych, z którymi Spółka realizowała lub kontynuowała transakcje były podmioty powiązane niebędące rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej (głównie Rumunia, Niemcy).

Transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi po stronie przychodowej obejmowały w szczególności sprzedaż towarów (owoców i warzyw, samochodów, innych), usług różnego rodzaju oraz udzielone pożyczki i zabezpieczenia finansowe, po stronie kosztowej obejmowały w szczególności otrzymane pożyczki, jak również zakup towarów handlowych (owoce, warzywa), zakup paliwa, zakup usług różnego rodzaju, w szczególności transportowych/spedycyjnych.

Z perspektywy wartości ww. transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi największe znaczenie ma transakcja sprzedaży owoców. Stanowiła ona blisko 75% wartości wszystkich transakcji operacyjnych ogółem, realizowanych przez Spółkę w 2021 r. z podmiotami powiązanymi.

6. W zakresie planowania lub podejmowania działań restrukturyzacyjnych2, które podyktowane były celami ekonomicznymi oraz potrzebami produkcyjnymi, niemniej jednak mogą one mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Podejmowane działania restrukturyzacyjne

W dniu 01.06.2021 r. został wpisany w KRS podział Spółki, co było wyrazem działań restrukturyzacyjnych podjętych w 2020 r. Z działalności został wyodrębniony i przeniesiony na inną spółkę z grupy (Citronex Trans Energy) Pion MOP obejmujący działalność stacji paliw, myjni, marketów, restauracji oraz hotelu. Podział ten spowodował zmniejszenie posiadanego przez Spółkę majątku oraz zmniejszenie przychodów, co jednak nie miało większego wpływu na sytuację finansową Spółki.

1. Dyskont Paliwowy Citronex Zgorzelec II, ul. Słowiańska 7, 59-900 Zgorzelec (w lokalizacji znajdują się również towarzyszące stacji paliw, market, restauracja oraz myjnia TIR);

2. Dyskont Paliwowy Kąty Wrocławskie, ul. Handlowa 4, 55-080 Kąty Wrocławskie (w lokalizacji znajdują się również towarzyszące stacji paliw, market oraz restauracja);

Do dnia 31 maja 2021 roku nieruchomości te dzierżawione były przez spółkę Citronex I, która prowadziła w nich działalność polegającą na sprzedaży paliw i innych towarów handlowych.

Citronex Trans Energy jest następcą prawnym spółki Citronex I w zakresie „Pionu MOP”, zgodnie z art. 531 KSH.

Planowane działania restrukturyzacyjne

W 2021 r. Spółka nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych.

7. Nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 op;

8. Nie złożyła wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b op:

9. Nie złożyła żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685);

10. Nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 722);

11. Podejmowała działania w zakresie zarządzania ryzkiem podatkowym; Przepisy prawa podatkowego podlegają nieustannym zmianom, a ich prawidłowa wykładnia niejednokrotnie wymaga specjalistycznej wiedzy. Konieczność dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego niesie za sobą określone ryzyko podatkowe.

Strategia Spółki jest ukierunkowana na jak najmniejszy „apetyt” na podejmowanie ryzyka podatkowego oraz ryzyka sporu z organami. Ewentualne skutki podatkowe wynikające z danego zdarzenia gospodarczego, które stwarza wątpliwości lub generuje ryzyko podatkowe jest na bieżąco analizowane i ograniczane przy wykorzystaniu stosownych narzędzi

W tym celu Spółka korzysta m.in. z usług doradztwa podatkowego. Wątpliwości w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego są konsultowane z doradcą podatkowym.

Nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 op.


Do Pobrania: Strategia podatkowa za rok podatkowy 2021.